Skip to content

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KROMEXIM PRODUCTS spol. s r.o,

Preambule:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost KROMEXIM Products spol. s r.o., se sídlem Kroměříž, Hulínská 2383, PSČ 767 01, IČ: 25303414, DIČ: CZ 25303414 (dále jen „Společnost KROMEXIM PRODUCTS“) jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.

3. Tyto podmínky platí i v případě, kdy Společnost KROMEXIM PRODUCTS sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I.
Použité pojmy a termíny

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti KROMEXIM PRODUCTS objednávku.

2. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností KROMEXIM PRODUCTS v souladu s jeho předmětem podnikání.

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku názvem, cenou a objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, které Společnost KROMEXIM PRODUCTS dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.

5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti KROMEXIM PRODUCTS s cílem obdržet od něho plnění.

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:

a) Jméno a příjmení, popř. obchodní jméno kupujícího,
b) bydliště popř. sídlo kupujícího,
c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,
d) IČ a DIČ kupujícího
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
f) druh zboží a jeho množství
g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti KROMEXIM PRODUCTS
h) podpis kupujícího popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména, (neplatí u objednávky e-mailem)
i) výpis z obchodního rejstříku popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnost KROMEXIM PRODUCTS předloženy dříve.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost KROMEXIM PRODUCTS oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

Společnost KROMEXIM PRODUCTS si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost KROMEXIM PRODUCTS oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

6. Dodávkou či splněním Společnosti KROMEXIM PRODUCTS (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

7. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem Společnosti KROMEXIM PRODUCTS.

8. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

9. Termín splatnosti je den, který určila Společnost KROMEXIM PRODUCTS a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnost KROMEXIM PRODUCTS nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.

10. Pokud není Společností KROMEXIM PRODUCTS vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti KROMEXIM PRODUCTS ve znění jeho doplňků. Společnost KROMEXIM PRODUCTS si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydáním v sídle Společnosti KROMEXIM PRODUCTS, pokud není Společností KROMEXIM PRODUCTS stanoveno něco jiného. O vydání ceníku Společnost KROMEXIM PRODUCTS zveřejní informaci v síti INTERNET na stránce Společnosti KROMEXIM PRODUCTS s adresou http://www.kmrack.cz .

II.
Dodací podmínky

1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností KROMEXIM PRODUCTS. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností KROMEXIM PRODUCTS. Společnost KROMEXIM PRODUCTS se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží (ceníky).

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou, faxem nebo formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost KROMEXIM PRODUCTS vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nadstandardního zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

3. Společnost KROMEXIM PRODUCTS je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti KROMEXIM PRODUCTS splatné ke dni vystavení objednávky.

4. Zboží je dodáváno na adresu kupujícího na jeho náklady pokud není smluvně dohodnuto jinak. Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci Společnosti KROMEXIM PRODUCTS na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti KROMEXIM PRODUCTS, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres Společnost KROMEXIM PRODUCTS může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost KROMEXIM PRODUCTS o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost KROMEXIM PRODUCTS jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. V případě, že dodací doklad bude Společností KROMEXIM PRODUCTS vystaven zvlášť, bude k faktuře připojen dodatečně.

III.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje Společnosti KROMEXIM PRODUCTS spojené se standardním balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů. Cena dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito podmínkami stanoveno jinak) není zahrnuta v ceně zboží. Kupující je s ceníkem seznámen.

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění).

3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
b) datum splatnosti,
c) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny,
d) uvedení celkové ceny bez DPH,
e) DPH,
f) uvedení celkové částky k úhradě,
g) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,
h) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.
i) identifikační údaje prodávajícího a kupujícího vč. DIČ

4. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost KROMEXIM PRODUCTS oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky denně a smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je společnost KROMEXIM PRODUCTS oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu společnosti KROMEXIM PRODUCTS nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

5. Pokud prodávající nedodrží oboustranně potvrzený, písemný termín dodání objednaného zboží, má kupující právo požadovat na prodávajícím smluvní pokutu a to ve výši 0,2% z nedodaného zboží denně. Pokutu nelze uplatňovat pokud kupující porušil smluvní podmínky a to zejména v bodě III.4.

IV.
Práva z odpovědnosti za vady, záruka

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena reklamačním řádem Společnosti KROMEXIM PRODUCTS, který je k dispozici na www.kmrack.cz. Zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost KROMEXIM PRODUCTS poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

V.
Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2. Společnost KROMEXIM PRODUCTS může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví Společnost KROMEXIM PRODUCTS. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane. Na základě této kupní smlouvy přidělí Společnost KROMEXIM PRODUCTS kupujícímu zákaznické číslo, kterým je kupující povinen se vůči Společnosti KROMEXIM PRODUCTS prokazovat.

VI.
Ostatní ustanovení

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou. Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu.

V Kroměříži dne 01/01/2012

KROMEXIM Products spol. s r.o. (centrála KM) GPS Location: N 49°18´25,40´´, E 17°24´19,40´´

Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž, CZ
IČO: 25303414, DIČ: CZ25303414
b. účet v ČS a.s.: 2654542/0800
společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 23856